Võta ühendust
Home / JA TÖÖVÕTULEPINGUTE ÜLDTINGIMUSED

JA TÖÖVÕTULEPINGUTE ÜLDTINGIMUSED

1.ÜLDSÄTTED. MÕISTED

 • Müügi- ja töövõtulepingute üldtingimusi (edaspidi „Tingimused“) kohaldatakse kõikide Loorent OÜ (edaspidi ka „Müüja“ või “Töövõtja” olenevalt kontekstist) poolt sõlmitavatele müügitehingutele ja osutavatele teenustele.
 • Müügi- või töövõtulepingu üldtingimuste eesmärgiks on Müüja/Töövõtja poolt kliendile (edaspidi “Klient” või „Tellija“ olenevalt kontekstist) müüdava kauba (edaspidi „Kaup“) või lepingu esemeks oleva töö (edaspidi “Töö”) müügil/teostamisel tekkivate õigussuhete reguleerimine.
 • Tingimused kuuluvad lahutamatu osana Müüja/Töövõtja ja Kliendi/Tellija vahel sõlmitavate lepingute juurde. Müüja/Töövõtja tutvustas Kliendile/Tellijale enne Lepingu sõlmimist Tingimusi. Klient/Tellija kinnitab, et on Tingimustega tutvunud.

2.HINNAPÄRING, TELLIMUSE AKTSEPTIMINE JA LEPING

 • Kliendi poolt esitatud Kaupade või Töö tellimused (hinnapäringud) tuleb teha kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (õiguslikus tähenduses ettepanek teha pakkumus, edaspidi „Hinnapäring“). Hinnapäringu saamisel teeb Müüja/Töövõtja Kliendile pakkumuse (edaspidi „Pakkumus“), millega Klient võib nõustuda oma vastavat tahet väljendades (edaspidi „Tellimuse Kinnitus“). Tellimuse Kinnitus saadetakse Müüjale/Töövõtjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post, faks jne). Pakkumuse ja Tellimuse Kinnituse suhtes kehtivad samasugused vorminõuded kui Hinnapäringu suhtes.
 • Iga Hinnapäring ja Pakkumus, mille suhtes on väljastatud Tellimuse Kinnitus, kujutab endast eraldi õiguslikult siduvat lepingut Müüja/Töövõtja ja Kliendi vahel (edaspidi „Leping“). Tingimuste ja Lepingu vaheliste vastuolude korral juhindutakse Lepingust.
 • Lepingus peab müügi korral olema sätestatud vähemalt Kauba nimetus, spetsifikatsioon, kogus, hind (kui see ei tulene Müüja hinnakirjast) ja Kauba üleandmise eeldatav aeg. 
 • Lepingus peab töövõtu korral olema sätestatud vähemalt Töö kirjeldus/spetsifikatsioon, eeldatav kasutamise otstarve, maht, üleandmise eeldatav tähtaeg ja hind (või hinna arvestamise metoodika).
 • Tellimuse Kinnituse edastamisega kinnitab Klient, et tema poolt Lepingu läbirääkimiste käigus (sh Hinnapäringus ja Tellimuse Kinnituses) esitatud info on täpne, täielik ja õige. Mistahes puuduste eest, mis tulenevad Kliendi poolt antud info ebatäpsustest, vastutab Klient.
 • Pakkumuses esitatud informatsioon, sh mistahes indikatsioon Töö kestuse või eeldatava maksumuse kohta, on hinnangulised ja ei ole siduvad kui ei ole teisiti selgesõnaliselt kokku lepitud.
 • Pakkumuses esitatud informatsioon Kauba või Töö üleandmise tähtaja kohta on hinnangulised ja ei ole siduvad kui ei ole teisiti selgesõnaliselt kokku lepitud.
 • Töö teostamisel on Töövõtjal õigus kasutada Lepingu täitmiseks alltöövõtjaid ilma Kliendiga eelnevalt kooskõlastamata. Töövõtjal on õigus Töö teostamisel kasutada temale üleantud Kliendi materjale ja töövahendeid viisil, mida Töövõtja peab otstarbekaks. Töövõtjal on õigus tellida Töö teostamiseks vajalikke osi ja vahendeid ja paigaldada need Tööle või kasutada neid Töö tegemises ilma Kliendiga eelnevalt kooskõlastamata.

3. HIND, TASU JA EELARVE

 • Klient kohustub tasuma Lepingus kokkulepitud müügihinna. Juhul, kui pooled ei ole tasu määras eraldi kokkulepet sõlminud, kuulub hind maksmisele vastavalt Müüja poolt kinnitatud ja kehtivale hinnakirjale. Juhul, kui hinda ei ole hinnakirjaga kindlaks määratud lepivad pooled kokku, et hinna määrab Müüja. Selguse mõttes täpsustavad pooled, et hind ei tohi oluliselt erineda turuhinnast (sarnase kauba eest, sarnasel ajal, sarnastel mahtudel). 
 • Tellija kohustub tasuma Töövõtjale Töö eest maksmisele kuuluva tasu ja teised Lepingus või Tingimustes ettenähtud tasud. Juhul, kui pooled ei ole tasu määras eraldi kokkulepet sõlminud, kuulub tasu maksmisele vastavalt Töövõtja poolt kinnitatud ja kehtivale hinnakirjale. Juhul, kui hinda ei ole hinnakirjaga kindlaks määratud lepivad pooled kokku, et hinna määrab Töövõtja. Selguse mõttes täpsustavad pooled, et hind ei tohi oluliselt erineda turuhinnast (sarnase töö eest, sarnasel ajal, sarnastel mahtudel).
 • Kui ei ole teisiti kokku lepitud, siis väljastab Müüja/Töövõtja arve Kauba/Töö üleandmisel. tasu makstakse eelduslikult Müüja/Töövõtja arveldusarvele nr EE812200221061078038 Swedpank AS või Eesti Krediidipangas  nr   EE424204278603141903 arve väljastamise kuupäeval, kui arvel ei ole teisiti märgitud. 
 • Tasu/hinna mittetähtaegse tasumise korral on Klient kohustatud tasuma Müüjale/Töövõtjale viivist arvestusega 0,25% tasumata summalt kalendripäevas. Esimeses järjekorras loetakse tasutud viivised seejärel võla sissenõudmise kulud ja seejärel põhivõlgnevus.
 • Pooled käsitlevad eelarvet ning kõiki Lepingu alusel koostatavaid võimalikke lisaeelarveid, -kalkulatsioone jm hinnanguid mittesiduvatena, sõltumata nende vormist (sh tellimuslehel märgitud eelduslik tasu). Juhul, kui pooled on eraldi kokku leppinud siduvas eelarves, on Töövõtjal õigus eelarvet ületada seaduses ettenähtud korras. Ettenägematuteks juhtudeks, millal Töövõtjal on õigus eelarvet ületada, loevad pooled eelkõige (kuid mitte üksnes) järgmisi olukordi:
 • Töö teostamiseks vajalike materjalide, varuosade või detailide kallinemine;
 • Töö mahu või keerukusastme suurenemine tulenevalt asjaoludest, mida ei olnud Hinnapäringu vormistamisel võimalik mõistlikult ette näha;
 • muud Töövõtjast mittesõltuvad asjaolud.
 • Eelarve oluliseks ületamiseks loevad pooled eelarve ületamist 20% võrra või rohkem.
 • Hind/tasu loetakse tasutuks kogu summa laekumise hetkest Müüja/Töövõtja arveldusarvele.
 • Juhul, kui Klient on tasunud ettemaksu, loetakse, et tegemist on käsirahaga. Juhul, kui Klient lõpetab Lepingu või Leping jääb täitmata tulenevalt mistahes põhjusest, mis ei ole aset leidnud Müüja/Töövõtja süül, jääb käsiraha Müüjale/Töövõtjale. Juhul, kui Lepingus ei ole teisiti kokku lepitud, alustab Töövõtja Tööga pärast ettemaksu tasumist.
 • Müüja/Töövõtja vastutab Kauba valmistamisega viivitamise eest arvestusega 0,25% tellimuse summalt kalendripäevas.

4. TÖÖDE/KAUBA ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE

 • Tööd teostatakse mõistliku tähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui Lepingus on üleandmiseks määratud siduv tähtaeg. Mõistlikuks ajaks loevad Pooled aja, mis sarnase Töö teostamiseks tavapärast kulub võttes arvesse ka asjaomaste materjalide või detailide tarneaegu ja tingimusi. 
 • Kaup antakse üle mõistliku tähtaja jooksul, välja arvatud juhul, kui Lepingus on üleandmiseks määratud siduv tähtaeg. Mõistlikuks ajaks loevad pooled aja, mis sarnase Kauba valmistamiseks või tarnimiseks tavapärast kulub, võttes arvesse ka asjaomaste materjalide või detailide tarneaegu ja tingimusi.
 • Üleandmisel vormistavad pooled kirjaliku üleandmise akti. Klient kohustub tagama, et tema poolt Kauba/Töö üleandmisele saadetud isik omab vastuvõtmiseks kõiki vajalikke volitusi. Aktis märgitakse vähemalt Kauba/Töö nimetus, kogus, üleandmise aeg ja koht, üleandmisel osalenud isikute nimed ja kontaktandmed.
 • Kauba/Töö juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb Kliendile üle Kauba/Töö vastuvõtmisel. Juhul, kui Klient satub vastuvõtuviivitusse, läheb juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Kliendile üle vastuvõtuviivitusse sattumise hetkest. Pooled lepivad kokku, et vastuvõtuviivitus tekib hiljemalt 3 tööpäeva möödumisel Müüja/Töövõtja teavitusest valmisolekuks Töö/Kaup üle anda või Lepingus kokku lepitud siduvast tarnepäevast. Vastuvõtuviivituse tekkimise päevast alates kohustub Klient hüvitama Müüjale/Töövõtjale Kauba/Töö ladustamisega seonduvad kulud, mille suuruseks arvestavad pooled 0.5% Kauba hinnast või Töö tasust.
 • Juhul, kui Lepingus ei ole teisiti märgitud, on tarneklausliks Incoterms „Ex Works“. Üleandmise kohaks on Müüja/Töövõtja asukoht Linnuka tee 5, Liivamäe küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.
 • Üleandmisega seotud tagajärgi reguleerib ka Tingimuste punkt ”Kauba või Töö lepingule vastavus”.
 • Müüja kehtestab Kliendile krediidilimiidi 5 000 EUR (viis tuhat eurot) ulatuses, mille piires võib Klient hankida Müüja poolt pakutavat Kaupa makseviivitusega 30 (kolmkümmend) päeva.
 • Krediidilimiidi ületamisel enne väljastatud arvete maksetähtaja saabumist, on Klient kohustatud teostama viivitamatult arvete makseid ilma täiendavaid Müüja/Töövõtja poolt meeldetuletusi, vähemalt krediidilimiidi summa taastamiseni, mis on määratud Tingimuste punktis 4.7. 
 • Krediidilimiidi ületamisel tellitud Kauba üleandmine (toodete, varuosade ja/või muude materiaalsete ressursside) peatub kuni väljastatud arvete tasumiseni. Kusjuures, Müüja/Töövõtja ei vastuta Kliendi võimalike materiaalsete kulude eest (näiteks mittetähtaegse kauba tarnimise korral kolmandatele isikutele, Kliendi transpordikulude korral, Kliendi objekti üleandmisega viivitamise korral ja jne).

5.OMANDI ÜLEMINEK

Kaupade ja Töö eseme omandiõigus kuulub Müüjale/Töövõtjale kuni vastavate Kaupade hinna või Töö tasu, sealhulgas viivise, tarnekulude ning mistahes muude kõrvalnõuete nõuetekohase tasumiseni (omandireservatsioon). Kui vastava arve maksmise tähtaeg on saabunud, on Müüjal/Töövõtjal õigus nõuda hinna/tasu tasumist, olenemata sellest, et Kaupade/Töö omandiõigus ja/või valdus ei ole veel Kliendile üle läinud. Klient kohustub kõiki oma kliente kohaselt teavitama asjaolust, et Kaubad/Töö kuuluvad kuni nende eest nõuetekohase tasumiseni Müüjale/Töövõtjale. Tingimuste käesolevat sätet ei kohaldata juhul, kui Lepingu alusel on teostatud Tööd Kliendi või kolmanda isiku omandis oleva asja suhtes ja Töövõtja omandiõigus asjale on välistatud.

6.KAUBA JA TÖÖ LEPINGULE VASTAVUS

 • Töö ja Kaup peavad vastama Lepingu tingimustele. Kui ei ole teisiti Lepinguga kindlaks määratud, loevad pooled, et Töö/Kaup peab vastama tavapäraselt sellistele töödele või kaupadele esitatavatele kvaliteedinõuetele.
 • Müüja tagab, et Kaup on uus ja kolmandatel isikutel ei ole Kauba suhtes õiguseid (v.a. kui Lepingus on teisiti sätestatud). 
 • Müüja/Töövõtja vastutab mistahes puuduste eest Kaubas/Töös juhul, kui puudus oli olemas Kauba/Töö eseme valduse ülemineku ajal Kliendile. Müüja/Töövõtja ei vastuta puuduste eest, mis tekkisid pärast juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko üleminekut Kliendile. Juhul, kui Klient teadis Kauba/Töö puudusest, siis Müüja/Töövõtja sellise puuduse eest ei vastuta. Müüja/Töövõtja ei vastuta puuduste eest, mis on tingitud Kliendi või kolmandate isikute poolt teostatud töödest, Kliendi poolt antud materjalidest või Kliendi poolt nõutud konstruktsioonist või spetsifikatsioonist. Müüja/Töövõtja ei vastuta puuduste eest, mis on tingitud Kauba/Töö kasutamisest vastuolus nende otstarbega või vastuolus kasutusjuhenditega. Müüja/Töövõtja ei vastuta puuduste eest, mis tulenevad Kauba/Töö tavalisest kulumisest, väsimisest ja vananemisest.
 • Mistahes pretensioonid Kauba/Töö osas, sh koguse ja kvaliteedi osas, tuleb esitada mõistliku aja jooksul pärast Kauba/Töö üleandmist. Pooled lepivad kokku, et loevad mõistlikuks ajaks 7 kalendripäeva. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevad Kliendid on kohustatud Töö/Kauba vastuvõtmisel koheselt üle vaatama või üle vaadata laskma. Pretensioon peab kajastama puuduse iseloomu ja selle täpselt kirjeldust ning võimalusel sisaldama tõendusmaterjale puuduse olemasolu kohta. Pretensioon tuleb esitada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Klient peab esimesel nõudmisel võimaldama Müüjal/Töövõtjal tutvuda Kauba/Tööga puuduste tuvastamise eesmärgil.
 • Juhul, kui Tööl/Kaubal on varjatud puudus, on Klient kohustatud Müüjat/Töövõtjat informeerima viivitamatult. Müüja/Töövõtja ei vastuta puuduse eest juhul, kui Klient teavitab varjatud puudusest hiljem kui 7 (seitse) kalendripäeva puudusest teada saamisest.
 • Mistahes puudused, mis tekivad Kaubas/Töös tulenevalt Kliendi juhistest, on Kliendi riisiko eeldusel, et Müüja/Töövõtja on Klienti vastava puuduse tekkimise võimalusest teavitanud. Klient vastutab tema poolt Lepingu sõlmimisel esitatud informatsiooni tõele vastavuse, õigsuse ja täielikkuse eest. Kui puudus tuleneb Kliendi poolt esitatud informatsiooni puudulikkusest, ei vastuta Müüja/Töövõtja puuduse eest.

7.VASTUTUS JA SELLE PIIRANGUD

Müüja/Töövõtja vastutab üksnes süülise Lepingu rikkumisega tekitatud kahju eest. Töövõtja ei vastuta Lepingu täitmisest tekkida võiva mittevaralise kahju ja saamata jäänud tulu eest.

8.TÖÖVÕTJA PANDIÕIGUS

Töövõtjal on õigus kasutada töövõtja pandiõigust vastavalt võlaõigusseaduses sätestatule.

9.GARANTII

 • Kui kohalduvast õigusest ei tulene teisiti, ei anna Töövõtja Tööle ega Kaubale garantiid. 
 • Mistahes juhul kehtib garantii ainult ja üksnes juhul, kui Töö tulemust või Kaupa kasutatakse pärast üleandmist täies kooskõlas vastavalt Töövõtja/tootja juhistele ja Töö/Kauba eest on täies ulatuses tasutud. Garantii kehtib ainult ja üksnes juhul, kui Töö eset või Kaupa ei ole üleandmise ja garantiinõude esitamise vahelisel ajal muudetud, parendatud ega täiendatud ega sellele ei ole teostatud remonttöid mõne muu isiku juures (sh Klient). Töövõtja vastutus Töö defektide osas lõpeb kõikidel juhtudel 24 (kakskümmend neli) kuu möödudes Töö üleandmise päevast. Töövõtja ei vastuta tootja poolt antud garantiitingimuste täitmise eest. Mistahes juhul ei kehti garantii tavapärase kulumise tõttu tekkinud puudustele.

10.INTELLEKTUAALNE OMAND

 • Müüja/Töövõtja ei anna Lepinguga Kliendile üle mistahes intellektuaalse omandi õigusi, mis on seotud Kauba või Tööga või teisi Müüja/Töövõtja mitterahalisi õiguseid. Kliendil on õigus kasutada mittevaralisi õigusi ainult seoses müüdud Kauba või Tööga ning Kliendil ei ole õigus kopeerida, üle anda või muul viisil teha neid kolmandatele isikutele kättesaadavaks. 
 • Kliendil ei ole õigus muuta Lepingus määratletud Kaupu või Töö tulemust. Klient võib kasutada Müüja/Töövõtja poolt antud jooniseid, tehnilisi dokumente ning tehnilist informatsiooni üksnes vastava Töö/Kauba installeerimiseks, kasutamiseks ning hoolduseks.

11.KONFIDENTSIAALSUS

 • Klient ei avalda ühelegi kolmandale isikule Müüja/Töövõtja ärisaladusi ega muud konfidentsiaalset teavet, mille Klient on saanud enda valdusesse Lepingu täitmise käigus, välja arvatud juhul, kui Klient on saanud selleks Töövõtja eelneva kirjaliku loa. 
 • Ärisaladuseks loetakse niisugune teave Müüja/Töövõtja äritegevuse kohta, mille avaldamine teistele isikutele võib Töövõtja huve kahjustada, eelkõige oskusteavet puudutav tehniline ja finantsteave ning teave kulude hindamise metoodika, tootmissaladuste ja -protsesside, tarneallikate, müügi mahtude, turuosade, klientide ja edasimüüjate, turundusplaanide, kulu- ja hinnastruktuuride ning müügistrateegia kohta.
 • Klient hüvitab Müüjale/Töövõtjale kõik kahjud, mis tulenevad konfidentsiaalsuskohustuste rikkumisest Kliendi ja/või Kliendi töötajate poolt ning kaitseb Müüjat/Töövõtjat selliste kahjude tekitamise eest.

12.Üleandmine

 • Kumbki pool ei või üle anda ega mistahes muul moel loovutada temale Lepingust või Tingimustest tulenevaid õigusi ja/või kohustusi ilma teise poole varasema kirjaliku nõusolekuta. Piirang ei kehti rahaliste nõuete osas.
 • Pooled täpsustavad, et mh võib Müüja/Töövõtja võib faktooringu eesmärgil eelnevalt Kliendiga kooskõlastama loovutada Lepingust tulenevad nõuded Kliendi vastu faktooringuteenust pakkuvale ettevõttele.

13. LEPINGU ÜLESÜTLEMINE

 • Lepingu võib lõpetada poolte kirjaliku kokkuleppega. 
 • Müüja/Töövõtja võib Lepingu üles öelda kui Klient ei täida oma Tingimustest või Lepingust tulenevaid kohustusi ning Klient ei ole sellist rikkumist kõrvaldanud 10 kalendripäeva jooksul Müüja/Töövõtja vastavast kirjalikust teatest arvates. Lepingu lõpetamine ei lõpeta Müüja/Töövõtja õigust mistahes muudele Tingimustes või Lepingus või õigusaktides ette nähtud õiguskaitsevahenditele.
 • Klient võib Lepingu üles öelda kui Müüja/Töövõtja ei täida oma Tingimustest või Lepingust tulenevaid kohustusi ning Müüja/Töövõtja ei ole sellist rikkumist kõrvaldanud 10 (kümme) kalendripäeva jooksul Kliendi vastavast kirjalikust teatest arvates. 
 • Lepingu ülesütlemine ei lõpeta automaatselt teisi Lepinguid, mis täidetakse ja teostatakse vastavalt Tingimustele ja vastavale Lepingule. 

14. VÄÄRAMATU JÕUD

Pool ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest kui kohustuse rikkumine on vabandatav (vääramatu jõud) ning mille tõttu ei ole võimalik Lepingut täita ja mida pooled ei saanud ette näha ega mõistlike jõupingutuste abil vältida. Vääramatu jõu osas kohaldatakse võlaõigusseaduses sätestatut.

15. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • Pooled püüavad kõik Tingimustest ja Lepingutest tulenevad või nendega seotud vaidlused, erimeelsused või pretensioonid lahendada läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimistel ei saavutata kokkulepet, lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
 • Kui poolte vahel tekib vaidlus Töö/Kauba kvaliteedi osas, annavad pooled Kauba/Töö hindamiseks poolte poolt ühiselt määratud eksperdile. Ekspertiisiga seotud kulud kannab Müüja/Töövõtja juhul, kui Kaubal/Tööl ilmnes Kliendi poolt väidetud puudus. Muul juhul kannab ekspertiisiga seonduvad kulud Klient. 
 • Kaupade ja Töö suhtes esitatud pretensioonid lahendab Müüja/Töövõtja esindaja kooskõlas kehtiva õigusega kolme päeva jooksul. Ilmselgelt põhjendamatud pretensioonid võib Müüja/Töövõtja jätta käiguta. 

16. MUUDATUSED

 • Mistahes Lepingu muudatused tuleb sõlmida kirjalikult ja kohaselt allkirjastada mõlema poole poolt. 
 • Müüja/Töövõtja võib Tingimusi igal ajal ühepoolselt täiendada. Müüja/Töövõtja kohustub Tingimuste muudatustest Klienti teavitama kirjalikult ette. Kohaseks teavitamiseks samuti loetakse Müüja/Töövõtja poolt Tingimuste muudatusest teavitamist Müüja/Töövõtja kodulehe  www.levstal.com kaudu.

17. KEHTETUS

Juhul, kui mistahes Lepingu või Tingimuste säte või osa osutub kehtetuks või tühiseks, ei too see kaasa kogu Lepingu ega Tingimuste kehtetust või tühisust. Ulatuses, mille võrra selline kehtetus või tühisus muudab oluliselt poole Lepingust tulenevat positsiooni või kohustusi, võib sellist sätet muuta. 

Tingimused on allkirjastatud OÜ Loorent seadusliku esindaja poolt  

 

 

Me hindame Teie privaatsust.

By using this site you agree to the use of cookies by the company in accordance with the Privacy Policy

Have a questions or want to know more about our company? We'll be expecting you.